آسمان

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شماره2 شهرکرد

زنگ خدا


اهدنا صراط المستقیم
ممکن است مسیر مستقیم و هدف کج باشد،هر مستقیمی مسیر میسر او نیست.

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:40 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

دهه فجردرمرکزشماره2

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:29 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

درنهمین روزازدهه مبارک فجر

 

 

درنهمین روز ازدهه مبارک فجرایستگاه شعارنویسی انقلاب برای جمعی ازاعضادختروپسرمرکزبرگزارشد.دراین ایستگاه که کتاب های آری وبرادرارتشی به اعضا معرفی شد اعضا شعارهای زیبایی رابه خط خودنوشتندویادآن ایام راگرامی داشتند.

 

هم چنین کارگاه کتاب سازی شاه مقوایی برای اعضابرگزارشد وپس از معرفی وروخوانی کتاب اعضا تصاویرکتاب راتصویرسازی نمودند.

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:8 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

اجرای ویزه برنامه

 

 

ویژه برنامه بهمن جاویددرسالن اجتماعات سازمان بسیج دانش آموزی برگزارگردید.دراین ویژه برنامه که۲۲۰نفرازدانش آموزان واعضاپسرمدرسه مدرس-مدیرکل محترم کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان:آقای شاهوردی-حراست محترم استان:آقای هاشمی خواه- وخبرگزاری نسیم شرکت داشتندبرنامه های مختلفی توسط همکاران مرکز اجراشد.

پخش سرود ملی جمهوری اسلامی -حاملان قرآن-نمایش زنده عروسکی -سرود فجرسپید-مسابقه ویزه دهه فجر-قصه گویی ازجمله برنامه های اجرایی مرکز دراین روز بود.

 

هم چنین نمایش زنده عروسکی برکه دوستی اعضا مرکز که به سرپرستی خانم علیدوستی مربی خوش ذوق مرکز کارشده بود پس از ژایان ویژه برنامه ی مرکز درویژه برنامه باشکوه مرکز مجتمع مجددا اجرا گردید.

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:5 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

درششمین روز از دهه مبارک فجر
کارگاه ادبی «یادداشت های کوچک »درشمشمین روز ازدهه مبارک فجردرمرکزفرهنگی شماره۲برگزارشد.اعضادراین روزکاریکاکلماتورراکارکردندوتوانستندجملات جالبی درموردوقایع ورخددادهای انقلاب بنویسند.

هم چنین قصه بشنوازنی وکتاب دانستنی های انقلاب به اعضا معرفی شدوروزشمارانقلاب اسلامی درقالب مسابقه بااعضاکارگردید.

[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:46 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

درخششی دیگرازاعضاومربی مرکز شماره2

گروه سرود لاله های انقلاب مرکز شماره۲درجشنواره سرودهای انقلابی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شرکت کرد ومشترکا باسرود مرکزمجتمع رتبه اول را کسب کرد.

دراین جشنواره ۱۵گروه سرود شرکت داشتند که ازمیان همه گروه سرود مرکز توانست رتبه اول راکسب کند.اسامی اعضا گروه سرود مرکز عبارتنداز:

زهرامحمدی*هانیه غفاری*غزل برجاس*بهناز حیدری*زهراصالح پور*سارا عسگرزاده*فائزه ظفریان*فائزه صابری*فاطمه طاهری*فاطمه جهانبازی*شیمافرهادی*پردیس سلیمانی *زهرا ربیعی*یاسمن سمیع به سرپرستی خانم علیدوستی مربی فرهنگی مرکز

برای مربی فرهنگی وهمه ی اعضا خوب مرکزآرزوی موفقیت داریم.

 

 

[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:32 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

درخشش مربی فرهنگی مرکز درجشنواره قصه گویی

 

جشنواره نغمه های آفتاب فرصتی بودبرای بازروایی وانتقال ارزش ها ومفاهیم بلندانسانی جهت انتقال به نسل جدید.مربیان فرهنگی مرکزبادوقصه ی درخت آرزو ومش قدرت آدم بدی نبود دراین جشنواره شرکت کردند..دراین جشنواره که درشهرفرخشهربرگزارشد مربیان زیادی از نقاط مختلف استان نیز شرکت کرده بودند که همکارفرهنگی مرکزخانم محبوبه علیدوستی رتبه سوم قصه گویی را به خوداختصاص دادند .برای این همکارکوشا وساعی آرزوی موفقیت داریم.

 

[ چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:33 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

درچهارمین روزازدهه مبارک فجر

 


درچهارمین روزازدهه مبارک فجرکارگاه سفال با موضوع نقش های ماندگار برای اعضا برگزارگردید.

دراین کارگاه اعضا مرکزضمن آشنایی با کتاب فرهنگنامه انقلاب اسلامی ازپیشینه انقلاب-رخدادها وسیرتاریخی انقلاب نیزاطلاع یافتند.

 

[ سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:12 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

درسومین روزازدهه مبارک فجر

درسومین روزازدهه مبارک فجروطبق برنامه پیش بینی شده دانش آموزان پایه ی سوم مدرسه پسرانه معلم ازمرکزبازدید کردند.

کارگاه معرفی کتاب فرهنگ نامه ی انقلاب اسلامی-قصه گویی ازکتاب خاطرات بچه های انقلاب ومعرفی کتاب-معرفی ایام ووقایع انقلاب وروزشمارانقلاب ومعرفی شخصیت آیت الله خامنه ای وشعرخوانی ازروی کتاب رونویسی ازبهاربااعضاکارشد.

[ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:8 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

حال وهوای سپیده فجردرمرکز

 

 

 

 

 

[ یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 12:6 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

دراولین روزازدهه مبارک فجر

 بازدیددانش آموزان مدرسه شاهد ازمرکزدراولین روزازدهه مبارک فجر ومعرفی روزشمارانقلاب-قصه های انقلاب-کارگاه کارت پستال سازی و.....بااعضا بازدیدکننده کارشد

 

[ یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:37 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

شعارهای رنگی برسفیدی دل برف

[ یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:16 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

دردومین روزازدهه مبارک فجر

دردومین روزازدهه مبارک فجردیداری داشتیم با کودکان سرطانی .دراین دیدار همکاران دفتراستان مدیرکل محترم کانون -معاون گرانقدر -ریاست محترم کانون زبان استان -کارشناس مسئول گرامی  وهمیشه همراه روابط عمومی کانون-کارشناس مسئول فرهنگی گرامی -کارشناس محترم امورعمومی-مسئول کوشاوفعال امورسینمایی همکاران مراکزشهرکرد ومربیان فرهنگی مرکزشماره۲حضورداشتند.

دراین دیدارمربیان فرهنگی مرکزبااجرای قصه صنوبرونوروزعلی وآموزش ساخت کاردستی پرنده ی آرزوها وهمنوازی واجرای موسیقی توسط آقای بسیم لحاظ خوش وخاطره انگیزی را برای این کودکان ونوجوانان به یادگارگذاشتند.

این دیداربه همت اعضا محترم شورای امربه معروف استان فراهم شد.

 

[ یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:7 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

اولین روزازدهه مبارک فجر:کتیبه ی احساس

 

دراولین رزوز ازدهه مبارک فجر کارگاه ادبی باحضوراعضانوجوان مرکزبرگزارشد.دراین کارگاه اعضا دست نوشته های خودرادرپانل کتیبه ی احساس نصب کردند.

هم چنین کارگاه بحث وگفت وگودرخصوص یادایام ووقایع دهه مبارک فجربااعضا دخترنوحوان مرکز کارشد ونوشته های اعضا درپانل یادداشت های کوچک ازبرداشت های بزرگ نصب گردید.

 

[ شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:29 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

ایران قلب دنیا.........

fg10 متن ادبی درباره دهه فجر

جمعیت فوج فوج خودش را به فرودگاه می‏رساند. ایران دریایی شده بود خروشان که می‏خواست در اقیانوس قلب تو حل شود. چشم‏ها آسمان را نگاه می‏کرد هم‏چون منجمّی که می‏خواهد مهم‏ترین ستاره را پس از سال‏ها دوباره رصد کند.
ایران قلبی شده بود که هر لحظه در انتظار این واقعه سرنوشت‏ساز می‏تپید. خیابان‏ها با دسته گل‏های مردم تزئین شده بود…
زمین از شور این دیدار در پوست خود نمی‏گنجید. آسمان آن‏قدر پاک نفس می‏کشید که گویی آزادترین لحظه را به خود می‏بیند. زمان، دوران ستم را به عقب و عقب‏تر می‏راند تا به آخرین دقایق خود برساند. عقربه‏ها هم انگار طاقت حتی یک دقیقه را نداشتند. همه چیز و همه کس می‏خواست زودتر خود را به لحظه موعود برساند. به آن لحظات باشکوه، به آن لحظات به یاد ماندنی، لحظه دیدار یک پیر با مریدانش، لحظه پیوستن دریا به اقیانوس، لحظه رهایی پرندگان، لحظه شکستن زنجیرها، لحظه به پایان رسیدن سال‏های دوری و غربت.
آری، تو آمدی با آن نگاه نافذت، با همان ابهت همیشگی‏ات و با آن کلام شیوایت.
ای روح بلند، خدا را در تمام زندگی‏ات دیدیم و پاکی را در تمام وجودت یافتیم. ای سراسر پاکی؛ ای سراسر ایمان! نمی‏دانم آن لحظه‏ای که آرام در آسمان خدا پرواز می‏کردی، چه نیرویی ترس را در نظرت هیچ شمرد؟ و چه قدرتی تو را هم‏چون پرنده‏ای سبکبال به آشیانه رساند؟ آن روز فوج فوج مردم مرواریدهای اشکشان را تقدیم تو می‏کردند و تنها حضور تو، پاسخ این همه اشتیاق بود.
آرام و مهربان از پلّه‏های هواپیما پایین آمدی؛ قدم در بوستانی می‏گذاشتی که باغبان گل‏هایش خودت بودی. آری! این‏ها همان «یاران در گهواره‏اند» که امروز با پای برهنه سر از پا نمی‏شناسند. این‏ها همان جوانانی هستند که «امید و آینده این کشورند».
ای میله‏های سرد تحکّم خدا حافظ

[ چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 9:59 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

احکام نمازبرای کودکان

 درس 1

به نام خداي مهربان که آفريدگار همه جهان است. شما هر روز مي‏بينيد که بزرگ‏ترها دست و صورت خود را مي‏شويند و مي‏ايستند تا نماز بخوانند. هر سال، در روزهاي ماه رمضان چيزي نمي‏خورند تا روزه بگيرند و بندگان خوبي براي خدا باشند. به ما سفارش مي‏کنند که هرگز دروغ نگوييم. به ديگران احترام بگذاريم و به آنها سلام کنيم. آيا هيچ وقت پرسيده‏ايد که:

* چرا هر روز نماز مي‏خوانند؟

* چرا مثل هم نماز مي‏خوانند؟

* چرا در روزهاي ماه رمضان چيزي نمي‏خورند؟

* و اين‏ها را از کجا و از چه کسي آموخته‏اند؟

 در پاسخ به اين پرسشها مي‏گوييم:

 بزرگ‏ترها با برنامه‏ها و «احکام دين» آشنا هستند. احکام دين همان دستورهاي خداست. خدايي که مهربان است و همه ما را دوست دارد. او راه خوب زندگي کردن را به ما ياد داده است. احکام دين، راهنمايي‏هاي خدا براي خوب زندگي کردن است. احکام دين، ما را راهنمايي مي‏کند که با دوستان و خويشان و با همه مردم رفتار پسنديده داشته باشيم. و احکام دين به ما مي‏آموزد که:

چه غذايي بخوريم و از چه غذاهايي نخوريم. چه درسي بخوانيم و کدام کتاب‏ها را مطالعه کنيم. از طبيعت زيبا چگونه استفاده کنيم؟ ا

حکام دين را چگونه و از کجا ياد بگيريم؟

از «قرآن» و «حديث». قرآن، همان کتاب خداست که به وسيله پيامبر اسلام، حضرت محمد(ص) به ما رسيده است. حديث، سخنان پيامبر(ص) وامامان (عليهم‏السلام) است. آيا همه مي‏توانند از قرآن و حديث استفاده کنند و احکام ديني را به دست آورند؟ نه. چرا؟ چون اين کار آسان نيست.

سال‏ها وقت مي‏خواهد تا انسان بتواند با قرآن و حديث خوب آشنا شود. پس ما بايد احکام دين را از کساني بياموزيم که سال هاي طولاني، در حوزه‏هاي علميه درس خوانده‏اند و با قرآن و حديث و تفسيرِ آن آشنا شده‏اند و در اين راه متخصّص گشته‏اند؛ مانند پزشکي که چندين سال در رشته پزشکي درس خوانده و از کتابهاي گوناگون استفاده کرده و متخصّص شده است و مي‏تواند براي بيمار نسخه بنويسد. دانشمنداني که در مدرسه‏هاي علوم ديني چندين سال درس خوانده‏اند و از قرآن و کتاب هاي حديث، دستورات دين را آموخته‏اند، همه را در رساله «توضيح‏المسائل» نوشته‏اند و در اختيار ما قرار داده‏اند. به کسي که به خاطر تلاش فراوان و خواندن کتاب هاي بسيار مي‏تواند احکام دين را از «قرآن» و «حديث» به دست آوَرَد «مجتهد» مي‏گويند.

احکام پنج‏گانه‏ تمام کارهايي که ما انسان‏ها با اختيار خودمان انجام مي‏دهيم، از نظر دين اسلام حکم معيّني دارد و آن پنج صورت است:

 1. واجب ؛ آن دسته کارهايي است که حتماً بايد انجام دهيم؛ مانند نمازخواندن و روزه گرفتن.

 2. حرام ؛ به کارهايي مي‏گويند که نبايد آنها را انجام دهيم، مانند دروغ گفتن، اذيّت کردن ديگران و تهمت زدن.

 3. مُستحب ؛ به کارهايي مي‏گويند که انجام دادن آن بهتر است؛ مانند مسواک کردن و گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم» در ابتداي غذا و «اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ رَبِّ الْعالَمِين» در پايان آن.

 4. مکروه ؛ کارهايي است که از نظر دين اسلام، انجام ندادن آنها بهتر است؛ مانند خوردن غذاي داغ و فوت کردن به غذا.

 5. مباح ؛ کارهايي است که مردم بسيار انجام مي‏دهند و از نظر اسلام، انجام دادن و انجام ندادن آن يکسان و مساوي است؛ مانند راه رفتن، نشستن و مسافرت رفتن. اگر کارهاي واجب را انجام دهيم و از کارهاي حرام دوري کنيم، خداوند مهربان ما را دوست مي‏دارد و در اين جهان يا

جهان ديگر پاداش مي‏دهد. انسان‏هاي خوب و درستکار کساني هستند که واجب را انجام مي‏دهند و از کار زشت و حرام پرهيز مي‏کنند. پس سعي کنيم احکام و دستورات دين را ياد بگيريم تا کارهاي واجب و حرام را به خوبي بشناسيم و به آنها عمل کنيم.

پرسش و پاسخ :

 1- احکام دين را در يک جمله تعريف کنيد.

 2- احکام دين را از چه کسي بايد بياموزيم؟

 3- مجتهد کيست و کار او چيست؟

 4- براي واجب و حرام، هر کدام دو مثال بزنيد.

 5- کار مُباح، چه کاري است؟

[ چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 8:31 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

قصه ی بهمن

 

یکی بود یکی نبود،

غیراز خدا هیچکس نبود،

جز یکی یارخدا،

نام او روح الله،

آنکه بود مظهرمهر،

آنکه شد نورسپهر،

شهرتاریک و سیاه،

مردمان مرده و بی روح و نوا،

او با بانگ رس،

هی میزد برهمه کس،

تا صدایش همه جا...

خفته ها بیدار،

مست ها هوشیار،

قصه بسیارزیباست ، قصه ای بی همتاست

نهضتی جاویدان،

رهبرش روح خداست .

مردگان زنده شدند،

زندگی رنگی دگر،

شد زمستان و بهار

عده ای با ایمان ، با صفات شیران

پاسدار و بیدار ،‌انقلابی هوشیار

دل ها مات و خموش ،

بزدلانی چون موش

گرد خود چرخیدند .

وه چه جنجالی بود!

جای ما خالی بود!

باز با بانگ رسا

می سرودند تکبیر،

یارانش همه جا،

با سلاح وحدت .

قصه ام طولانیست ،

وقت تنگ باشد و کم

هرچه بود زود گذشت ،

دوران ماتم و غم ،

رهبرازراه رسید،

گاه تاریکی گذشت

شام شد صبح سپید

نهضتی قصه شد

نهضتی جاویدان

درپناه قرآن

خاطراتی زیبا

رهبرش روح الله .

[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:55 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

انقلاب اسلامی وریشه های آن

 

عکسهای ویژه دهه فجر 22 بهمن

 

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی با مشارکت طبقات مختلف مردم، بازاریان، احزاب سیاسی مخالف حکومت پهلوی، روشنفکران، دانشجویان و روحانیون شیعه در ایران انجام پذیرفت، و نظام پادشاهی این کشور را سرنگون، و زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، به رهبری روحانی شیعه، روح‌الله خمینی را فراهم کرد. تفکرات و شخصیت‌های اسلامی، در این انقلاب ضدسلطنتی حضور برجسته‌ای داشتند و خمینی آن را انقلاب اسلامی خواند.[۱] این انقلاب، با نام انقلاب بهمن ۵۷ نیز شناخته می‌شود.

پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود پرداخت و طرح‌های جنجال‌برانگیز موسوم به انقلاب سفید که محور اصلی آن‌را اصلاحات ارضی تشکیل میداد، به اجرا گذاشت. اجرای این طرح‌ها و افزایش چند برابری درآمدهای نفتی، موجب توسعه اقتصادی و دگرگونی ساختار اجتماعی ایران و در عین حال افزایش اختلاف طبقاتی و تنشهای اجتماعی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ گشت. شاه با معطوف کردن اقدامات امنیتی و اطلاعاتی خویش بر سرکوب طبقه متوسط جدید و احزاب سکولار، خود را در مقابل روحانیون و تفکرات مبارز جدید اسلامی آسیپ‌پذیر ساخت. اصلاحات او و نیز جانبداری وی از دولتهای آمریکا و اسرائیل، با مخالفت روحانیون به ویژه خمینی روبرو شد. در این دوران شماری از روشنفکران ایران (از همه مهمتر علی شریعتی) بر احیای تفکر سیاسی شیعه تاثیری عمیق نهاده و تفسیری انقلابی از شیعه را به عنوان یک ایدئولوژی رهایی‌ساز، در اذهان مردم به ویژه محصلان و دانشجویان به جای گذاشتند. خمینی نیز در سالهای تبعید خود، اگرچه خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقها به جای سلطنت موروثی بود، بیشتر به طرح نقطه ضعفهای رژیم و مسائلی که توده مردم مسلمان ایران را خشمگین میساخت، میپرداخت. همچنین شماری سازمانهای چریکی مارکسیست و اسلام‌گرا شکل گرفتند که به مبارزه مسلحانه با رژیم پرداختند. نهایتاً با سیاست‌های نادرست حزب حکومتی رستاخیز در خصوص بازار و مذهب در اواسط دهه ۱۳۵۰، بازاریان و روحانیون محافظه کار و غیر سیاسی نیز به عنوان دو متحد تاریخی، به صفوف مخالفان پیوستند.

تنش‌ها و نارضایتی‌های مذکور، با بازتر شدن فضای سیاسی در سال ۱۳۵۶ که به دلیل فشارهای دولت آمریکا و نهادهای مدافع حقوق بشر صورت پذیرفته بود، خود را نشان داد و از پاییز و زمستان همان سال، به صورت تظاهرات خیابانی نمود یافت. معترضان برای برگزاری راهپیمایی، از سنت‌های شیعی چون مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات، استفاده سیاسی به عمل آوردند. رویدادهایی چون فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، کشتار معترضان در برخی از تظاهرات‌ها (از جمله در واقعه جمعه سیاه در شهریورماه)، و امتیازهای دیرهنگام شاه به مخالفان، موجب تشدید اعتراضات و از دست رفتن امکان مصالحه شد. رکود اقتصادی به وقوع اعتصابات گسترده و پیوستن طبقه کارگر به تظاهرات‌ها و در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور انجامید. با پیوستن کارگران و همچنین تهیدستان شهری به تظاهرات‌ها، دامنه اعتراضات از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار و حتی میلیونها تن رسید. سرانجام با خروج شاه از کشور، عدم موفقیت دولت شاپور بختیار، دو روز نبرد مسلحانه سازمان‌های چریکی و هزاران داوطلب مسلح با گارد شاهنشاهی و اعلام بیطرفی ارتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب به پیروزی رسیدسپس نظام «جمهوری اسلامی» در قالب حکومتی دینی برپایهٔ تفسیر خاصی از شیعه به نام ولی فقیه جایگزین نظام پیشین گردید.

[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:29 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

انقلاب به روایت روزنامه ها


[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:56 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

تبریک به مربی وعضونوجوان مرکز
عضونوجوان مرکزخانم فرزانه حسین پورموفق به کسب دیپلم‌های افتخار چهل‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبا کودکان «لیدیسه» کشور چک شد.
 
این مسابقه در سال 2013 میلادی و با موضوع «آداب و رسوم و میراث فرهنگی مردم کشور من» برگزار شد و در آن 887 اثر نقاشی و 33 عکس اعضای مراکز کانون سراسر کشور شرکت داده شده بود.
 
برگزار کنندگان این رقابت هنری باسابقه در کشور چک همچنین از دریافت  24593 اثر از 68 کشور توسط دبیرخانه مسابقه خبر داده ‌بودند.    
 
در همین حال دست‌اندرکاران برگزاری مسابقه لیدیسه در اقدامی دیگر نمایشگاهی از آثار دوره‌ی گذشته  این مسابقه (سال 2012) را - که موفق به کسب جایزه‌ای نشده بودند - در شهر کلادنو (بزرگترین شهر در منطقه بوهمیای مرکزی کشور چک و در 5 کیلومتری لیدیسه) برپا و به تعدادی از این آثار نیز جایزه و دیپلم افتخار اهدا کردند.
 
 «فرزانه حسین‌پور» عضو 14ساله مرکزشماره دو جایزه نمایشگاه کلادنو را به خود اختصاص داد.

[ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:49 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

حلول ماه حماسه برهمه حماسه آفرینان مبارک

 

 خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
                                       اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت
                                                بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
                                                  بر پهن دشت باور، خالی است جای یاران

[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 13:43 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

هم صدابا زلال جاری آب

جشنواره هم صداباآب دراداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان باحضورمربیان واعضا مراکز ودربخش های ادبی-هنری وساخت فیلم کوتاه برگزارشد.دراین جشنواره که جمعی ازمسئولان استانی ونماینده محترم مردم شهرکرددرمجلس شورای اسلامی-دکترعباس قنبری رئیس مرکزبنیادشناسی ایران -آقای خلیلی ازاستانداری وسایرمسئولین حضورداشتندسرودهم صداباآب مرکزبه سرپرستی خانم علیدوستی اجراگردید.شعراین آهنگ راخانم سیده عصمت هاشمی سروده بودند که مورداقبال همه حضار قرارگرفت.همکاران عزیز دست مریزاد

هم چنین عارف خلیلی مقدم باارائه داستان« زندگی یک قطره آب»دربخش ادبی  وهومن حبیبی نیزدربخش نقاشی برگزیده شدند.وازمسئولان هدایایی دریافت کردند.

 

[ پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ ] [ 13:53 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

داستان زندگی یک قطره آب

 

ابر زیبا آسمان را ازهمه ی دنیا بیشتر دوست داشت ،اودرکنار دوستانش هرروز به مکان های مختلف سفر میکرد تااینکه یکروز زمستانی  بارید ، یک قطره از آن به روی زمین افتاد ،آن قطره خیلی ناراحت شدچون دلش می خواست که با دوستانش باشد،دوستان اوهرکدام به جایی افتاده بودند.قطره آب به یک جوی آب پیوست و رفت و رفت تا به یک رودخانه رسید ،اودر رودخانه پیچ می خورد و ازخطرها جان سالم به در برد ،چندهفته ای که طول کشید به دریا رسید ،دریا آرام نشسته بود ،قطره دلتنگ آسمان و ابر شدن بود بخاطر همین از یک قطره دیگر سوال کرد به نظر تو اگر من بخواهم دوباره به آسمان برگردم باید چه کار کنم؟ ،قطره به او گفت من هم مثل تو جوان و بی تجربه ام جوابت را نمی دانم بهتراست به خانه پیر ترین قطره دریا بروی و از او سوال کنی ،قطره به خانه پیرترین قطره رفت ،قطره پیر به او گفت :این کار فقط از دست خورشید بر می آید اگر با اومهربان باشی و هرروز روبرویش بایستی و برایش لبخند بزنی او تورا بخار می کند و به آسمان می برد ،قطره  به بالاترین جای دریا رفت و به آفتاب سلام کرد آفتاب هم به او سلام کرد ،قطره با لبخندی که پراز دلتنگی و التماس بود به خورشید گفت :برمن بتاب ،آفتاب گفت چرا برتوبتابم؟قطره گفت چون می خواهم دوباره یک ابر بشوم و به پیش دوستانم بروم ،خیلی دلم برای آسمان تنگ شده است ،آفتاب از درد دل های قطره ناراحت شد اوکه از قطره خوشش آمده بودگفت:حالا نمی توانم تازه اول تابستان است و من  قدرت کافی ندارم ،یک ماهی گذشت ،وسط های تابستان شد،قطره آب گفت خورشید حالا می توانی مرا به آسمان ببری؟خورشید با مهربانی گفت :بله می توانم وبا شدت زیاد بر قطره آب تابید،قطره و چندین قطره دیگر که اطرافش بودند بخارشدند و به هوا رفتند،اوازخورشید تشکر کرد و از را دور اورا بوسید،چند روزی گذشت و قطره آب و همراهانش با زحمت زیاد توانستند یک ابر را تشکیل دهند ،او در حال شادی کردن بود که چشمش به یک روستای خشک و بدون آب افتاد که مردمش در حال خواندن نماز باران بودند زیرا بچه ها و زمین هایشان تشنه بودند،قطره خیلی خیلی ناراحت شد او نمی دانست چه کار کند  هرچه فکر کرد فقط یه راه به ذهنش رسید و آن هم این بود که خودش برآن  ده  ببارد ،قطره از قشنگ ترین آرزویش که زندگی در آسمان بود گذشت و به همراه  دیگر قطرات با شدت تمام بر آن ده باریدند

و قتی در حال فرود آمدن بود صدای شادمانی بچه های ده را می شنید و او هم خوشحال شد

نوشته ی عارف خلیلی مقدم  عضو کارگاه ادبی مرکز

[ چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ] [ 23:27 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

حلول ماه ربیع الاول گرامی باد

[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ ] [ 15:14 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

بلورهای برفی آدم برفی

 

 

امروز حریرسفیدآسمان روی زمین کشیده شده وابربی دریغ بارید تایادمان باشد که بازهم خدا درهمین نزدیکی هاست ومراقب ما.....

اعضاکارگاه نقاشی امروزبه جای قلمو بلورهای برفی را برروی زمین سفیدپوش خدانقش زدند وحاصل کاریک آدم برفی سفیدخوش آب ورنگ شد.

[ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 13:3 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

معرفی کتاب درکارگاه نقاشی

درراستای فعالیت های کتاب محور کتاب طراحی به اعضاکارگاه نقاشی معرفی شد.هدف اجرای طرح های کتاب محورمعرفی کتاب های خوب ومفیدبرای اعضاست.

 

 

[ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 9:23 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

ماهی قرمزکوچولودرکلاس کاردستی

دانش آموزان مدرسه شاهددخترانه امروز به مرکزآمدندوازفعالیت کاردستی-نمایش فیلم وقصه گویی وروخوانی کتاب استفاده کردند.امروز ماهی قرمزکوچولودردستان این دانش آموزان درتنگ کلاس کاردستی انداخته شد.

 

 

[ چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 8:11 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

یلدای پرستاره
تزیین وفضاسازی

پانل آداب ورسوم یلدا

دکورشب یلدا

 

 صحبت های خانم مهدیان

اجرای قصه صنوبر ونوروزعلی

اجرای نمایش خلاق

 تزیین وفضاسازی

فال حافظ

 

سخنرای آقای طاهری

 

شب یلدا مهمان یک شبه ی ما ایرانی ها که خیلی هم برایمان عزیز است و پرخرج هم هست فقط یک شب و برای چند ساعت در منازل ما میهمان است و بعد هم با او خداحافظی می کنیم تا سال بعد و شب یلدایی دیگر.شب یلدا که به اندازه تاریخ قدمت دارد و نزد ما مردم نژاد آریا بسیار محترم است، به اندازه نوروز اهمیت دارد زیرا که از فردای این شب، میترا دوباره متولد می شود و روزهای کوتاه پاییز به بلندی می رود و شبهای بلند و سرد کوتاه‌تر می شود.
این سنت آریایی شب زنده داری در شب یلدا درمراکز کانون هم وارده شده و به جای شب زنده داری مجبوریم که روز زنده داری این شب را جشن بگیریم و در کنار دوستان کوچک خود لحظه های قشنگ و شاد یلدا را سپری کنیم، به سنت نیاکان شب چره یلدای بخوریم و فال بگیریم و حافظ بگوید که سال بعد چه خبر است و حال و فال و مال وسال چگونه است؟

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
                                    که از انفاس خوشش بوی کسی می آید

از اواسط آذر کارها شروع شد، طی جلسه شورای فرهنگی باهمکارفرهنگی قرارگذاشتیم برنامه ای متفاوت وبرای گروه سنی پایین تری اجرا کنیم .تصمیم گرفتیم این برنامه رادرروزی برگزارکنیم که ازمدرسه بازدید کننده داریم.چهارشنبه بهترین موقع بود.پس برنامه ریزی مابرای این روزشد:

اجرای نمایش خلاق بااعضا کودک دختر-تهیه فال حافظ ،بسته بندی فالها،تزیین جعبه-قصه گویی مربی ومادربزرگ-تزیین وفضاسازی مرکز-خرید وسایل موردنیازوتهیه بسته های پذیرایی-آماده سازی دکور-دعوت ازیک سخنران-دعوت ازپدربزرگ ومادربزرگ قصه گو-آقای طاهری فردرخصوص کینه ورزی وعداوت صحبت هایی رابیان نمودند.بعدازصحبت های ایشان نمایش خلاق من کجاوزورکجا! اجراشد وپس ازآن خانم مهدیان کارشناس مسئول اداره درخصوص کارها ،پذیرایی ها ودورهم نشینی های قدیم صحبت کردند.اجرای قصه صنوبرونوروزعلی  وقرائت فاتحه به روان حافظ وگرفتن فال حافظ وپذیرایی ازبخش های پایانی برنامه بود.متاسفانه مادربزرگ های قصه گو قدری دیربه برنامه رسیدندوبچه ها نتوانستندقصه ی خوب آن هارا بشنوند.اماباخاطری خوش ولب هایی خندان ازمرکزرفتند.دراین برنامه50نفرازازدانش آموزان واعضا مادرمدرسه سرهنگ رضوی (معلم دخترانه به همراه معلمان خود)-کارشناس مسئول محترم اداره خانم مهدیان ومسئول محترم امورعمومی آقای براتی وهمکاران مرکزشماره2حضورداشتند.


 

[ چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 11:28 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

هفته پژوهش وکارگاه هایی که برگزارشد .

 

 

درطول هفته ای که گذشت به مناسبت هفته پژوهش مرکزشماره۲هرروزمیزبانی جمعی ازدانش آموزان مدارس معلم دخترانه-شاهد دخترانه-مدرس پسرانه ونیزمعلم پسرانه بود.

        پژوهش یکی ازاساسی ترین بنیان های آموزش است.آموزش بی پژوهش وپژوهش بی آموزش میسرنیست.ایجادتفکرانتقادی وتحلیلی درکودکان ونوجوانان آنان را به یافتن وتلاش وامی دارد وروندآموزش راپویاتر واثرگذارترمی نماید.هرساله در آذرماه هفته پژوهش برگزارمی شودواین فرصت خوبی است تابتوان دستاوردهای پژوهشی اعضارابهترارائه کنیم. در قرن حاضر كه عصر دانايي مي باشد، تاثير عميق فن آوري هاي نوين از جمله اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح زندگي انسان امري انكار ناپذير مي باشد.ازاین روباید سعی کردبادراختیارگیری اطلاعات وفناوری این مهم رابهتر وجامع ترتحقق ببخشیم.

درراستای پیش بینی برنامه های مرکزدرهفته پژوهش کارگاه تخصصی آشنایی بااصول اولیه تحقیق وپژوهش برای 50نفرازدانش آموزان پایه ششم مدرسه مدرس طی دوروزبرگزارگردید.دراین کارگاه مقدمتاً توضیحاتی درموردکتاب های مرجع ونحوه استفاده ازدایره المعارف برای اعضا ارئه شد.سپس اسلایدهای روش تحقیق وپژوهش برای اعضانمایش داده وتشریح گردید.

برای نمونه کتاب هایی دراختیاراعضاقرارگرفت واعضا نحوه فیش برداری وآدرس نویسی رافراگرفتند.هم چنین طرح دیواری مراحل تحقیق وپژوهش وکتاب های مرجع  ومعرفی شخصیت خیام برروی دیوارنصب گردید.

نمونه آثارجمع آوری شده اعضا نیز درقالب مجموعه برروی پانلی نصب گردید

 

[ چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 11:26 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

کارگاه تحقیق وپژوهش درهفته پژوهش
 

 

[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 10:7 ] [ همکاران مرکزشماره ی2 ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،